Napíšte nám

 

Navštívte nás

Sloboda a Solidarita Minister financií Kažimír sa nechal obísť pri schvaľovaní daňových úľav pri investíciách nad 200 miliónov eur. Dnes sa nechal počuť, že v zásade súhlasí s automatickým mechanizmom nároku na investičné stimuly pre podnikateľov, lebo sa tým vraj zamedzí ich vyberaniu z klobúka. Minister Kažimír zavádza. O žiadny automatizmus nejde - o takýchto daňových úľavách rozhoduje podľa smeráckej novely zákona o investičnej pomoci minister hospodárstva alebo dopravy.
Minister v zásade súhlasí s automatickým nárokom na investičné stimuly
Páči sa 25 ľuďom,
komentárov: 17
Sloboda a Solidarita Bude Maďarsko prvé, kto opustí EÚ? Alebo je to len také poľutovaniahodné harašenie politika v koncoch?
Orbán už nechce liberálne Maďarsko, inšpirujú ho Čína či Rusko
Páči sa 92 ľuďom,
komentárov: 53
Sloboda a Solidarita "Predseda Siete vraví, že nie je problém, ak strana zháňa peniaze mimo oficiálneho účtovníctva. Problém je, keď ich sponzorom vracia zo štátneho." Týmito slovami uvádza dnes denník SME rozhovor s Radoslavom Procházkom a je to pekelne presná interpretácia toho, čo šéf Siete naozaj povedal. Ale úbohostí na zaplakanie i pobavenie je tam viac.
Procházka: Zháňanie peňazí vlastnou hlavou Ficovi viem odpustiť
Páči sa 104 ľuďom,
komentárov: 102

Spravodlivosť

TÍMLÍDER

AB.jpg  Alojz Baránik

Štúdium práva začal na Právnickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe a dokončil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju právnickú kariéru začal ako podnikový právnik v Bratislave. Neskôr emigroval do Kanady, kde pracoval ako šofér, úradník a realitný agent. Po návrate do Československa pracoval ako podnikový právnik v Digital Equipment Corporation. Od roku 1998 vedie vlastnú advokátsku prax v Prahe a Bratislave. Ovláda angličtinu a češtinu.

Nezávislosť súdnej moci a vymožiteľnosť práva sú jednými zo základných princípov právneho štátu. Tento princíp je mnohokrát podmieňujúcim faktorom ekonomického rozvoja spoločnosti a od jeho uplatňovania závisí ekonomická a spoločenská existencia aj každého bežného jednotlivca.

Prípady okrádania spoločnosti a jednotlivca prostredníctvom zlého fungovania súdov sú natoľko časté, že je potrebné otvorene pracovať s tézou, že súdnictvo je vo všetkých jeho rovinách ovplyvňované a často dokonca aj kontrolované úzkou skupinou politických a záujmových skupín, ktoré si tak zabezpečujú beztrestnosť, čím znemožňujú fungovanie občianskej spoločnosti a uplatnenie práv občanov. V tom zmysle je súčasný stav súdnictva protikladom oboch pojmov figurujúcich v názve strany Sloboda a Solidarita. Opatrenia v tejto oblasti musia preto odrážať vážnosť situácie, ako aj skutočnosť, že tí, ktorí majú záujem na tom, aby súdnictvo nefungovalo v prospech bežného občana, sú pripravení aktívne odporovať snahám o pozitívne zmeny.

Spoločnosť sa musí vyrovnať s faktom, že súdnictvo na Slovensku nie je v stave, ktorý by mu umožnil reformovať sa vlastnými silami, zvnútra bez zmeny legislatívy upravujúcej výkon súdnej moci a bez realizácie oprávnení výkonnej moci smerujúce k vyvodzovaniu zodpovednosti voči osobám, ktoré nespĺňajú hodnotové, osobnostné a morálne kritériá na výkon funkcie sudcu.

Zároveň, vychádzajúc zo skutočnosti a za predpokladu, že súdnictvo si ako celok a aj jednotlivo plní svoje povinnosti, je nevyhnutné udržať a upevniť koncepciu nezávislého súdnictva, ktoré má oporu v Ústave SR a medzinárodných dohovoroch a odporúčaniach OSN, Rady Európy, Európskej únie či Benátskej komisie.

V súlade s tým musia všetky osoby pracujúce na ministerstve spravodlivosti a súvisiacich orgánoch štátnej správy dôsledne a aktívne presadzovať idey spravodlivosti a ochrany základných práv a slobôd občanov, a to najmä v súvislosti so zabezpečovaním riadneho výkonu súdnej moci jednak ako celku, ako aj na jednotlivých súdoch. Pritom za takéto osoby nemožno považovať osoby vykonávajúce riadiace pozície, ktoré nie sú bezúhonné v zmysle nižšie uvedeného chápania bezúhonnosti vo vzťahu k sudcom. Základom naozaj účinných opatrení na zlepšenie stavu v súdnictve musí byť poznanie, že právo a spravodlivosť nie je možné chrániť prostredníctvom výkonu súdnej rozhodovacej činnosti osobami, ktoré na to nie sú hodnotovo, osobnostne a morálne vybavené.

Súdnictvo

Cieľom zmien navrhovaných v oblasti súdnictva je vytvoriť súdnictvo, ktoré odborne, dostatočne rýchlo a transparentne rozhoduje v súdnych konaniach a ako také je schopné si získať dôveru verejnosti a plniť úlohy, ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu práv a právom chránených záujmov jednotlivcov a spoločnosti ako celku.

- grémiá a kolégiá by rozhodovali aj o rozdeľovaní vecí a tvorbe rozvrhu práce na jednotlivých súdoch, kontrolovali by hospodárenie súdu a

- pléna súdov by rozhodovali v personálnych otázkach vrátane vyhodnocovania preskúšavania sudcov a vyvodzovania dôsledkov v prípade, že sudcovia nezodpovedajú kritériám stanoveným pre výkon funkcie sudcu; a to za predpokladu, že si tieto samosprávne orgány plnia svoje povinnosti riadne najmä v tom, že nedochádza k neodôvodneným prieťahom v súdnych konaniach. V opačnom prípade bude platiť, že osobou zodpovednou za riadny chod súdnictva je minister spravodlivosti a predsedovia súdov.

Stanovíme odborné, ale aj hodnotové, osobnostné a morálne kritériá na výkon povolania sudcu. Uvedené kritériá budú zahŕňať nasledujúce požiadavky a tieto musia spĺňať už samotní kandidáti na funkciu sudcu, pričom splnenie bude nevyhnutné preukazovať už vo výberovom konaní (k tomu tiež pozri opatrenia v časti Boj proti korupcii).

Právne predpisy týkajúce sa výkonu povolania sudcu musia byť striktne interpretované orgánmi štátnej správy na úseku spravodlivosti tak, aby sa súdnictvo zbavilo sudcov, ktorí nespĺňajú hodnotové, osobnostné a morálne kritériá na výkon tohto povolania.

V dlhodobom horizonte v rámci sústavy súdov

Prokuratúra

Súčasné postavenie prokuratúry ako prakticky nekontrolovateľného orgánu musí, najmä v spojení s nízkym morálnym a osobnostným profilom veľkej časti prokurátorov vo vedúcich funkciách, byť tŕňom v oku každého demokraticky zmýšľajúceho politika.

Okrem vyššie uvedených kľúčových opatrení nevyhnutných na zabezpečenie toho, že súdnictvo bude vykonávané profesionálne osobami morálne spôsobilými na výkon týchto povolaní, budeme presadzovať aj opatrenia, ktoré budú smerovať k rýchlemu, transparentnému a efektívnemu konaniu pred všetkými súdmi.