Denník SaS


Billboardy (všetky)

Vízia

Slušný život v slušnej krajine – náš pohľad do roku 2020  

Ctíme si slobodu, kladieme prekážky jej nepriateľom, bojujeme za vyššiu životnú úroveň ľudí v dobre spravovanej krajine. Toto je naše poslanie v strane Sloboda a Solidarita. Našou úlohou je  vytvárať podmienky  pre zvyšovanie príjmov tých, ktorí pracujú, zabezpečiť základnú mieru solidarity s tými, ktorí nepracujú, zvyšovať mieru osobnej slobody ruka v ruke so zodpovednosťou a usilovať sa o štíhly štát, hospodáriaci efektívne a vyrovnane. Štát je v našom ponímaní garantom včasnej spravodlivosti.

Dnešná realita je v mnohých ohľadoch v príkrom rozpore s tým, akým smerom  by sa podľa nás Slovensko malo v najbližších rokoch uberať. To,  čo zažívame v súčasnosti, však nie je bezcenné. Ľudia majú príležitosť pochopiť ako sa sľubované istoty rozchádzajú s realitou, že slovenskí socialisti nevedia hospodáriť a že život spravia lepším len dôsledné a poctivé reformy. Predpokladom pre ich úspech je práve zmena myslenia. SaS má nielen pripravené riešenia, ale aj odvahu hovoriť ľuďom pravdu.

Východiská a očakávané trendy

Vláda  jednej strany SMER vysiela o sebe nasledovné posolstvo:

Slovenskú spoločnosť však budú ovplyvňovať aj dlhodobé trendy, ktoré vláda nedokáže ovplyvniť, alebo ich vie ovplyvniť len minimálne:

 

 

 

 

 

 

 

Priority a riešenia strany SaS

Na základe vyššie uvedených východísk a očakávaných trendov si strana SaS stanovuje nasledovné priority a navrhuje tieto riešenia:

V zdravej ekonomike pri vytváraní produktívnych  pracovných miest hrá rozhodujúcu rolu súkromný sektor [2] a nie je ho možné k tomu prinútiť. Štát ale môže zlepšiť podmienky pre podnikanie, aby sa zamestnávateľom viac darilo. Práve vtedy budú zamestnávatelia potrebovať viac zamestnancov, a práve vtedy má zamestnanec možnosť zmeniť pracovné miesto za účelom vyššej mzdy.  Okrem toho vyšší počet pracovných miest, teda vyšší počet pracujúcich, znamená aj vyššie celkové príjmy obyvateľstva, a teda vyšší domáci dopyt.

Preto sa SaS bude snažiť o:

 

Slovenská politika je v oblasti zahraničnej politiky stále poznačená  mečiarizmom, ktorý urobil zo Slovenska čiernu dieru Európy. Autonómne rozhodovanie na základe vlastných analýz a národnoštátnych záujmov nie je rozvinuté. Pritom dávno sa ukázalo, že zďaleka nie všetko, čo z Bruselu prichádza, je pre Slovensko prospešné. Napríklad sme si dotačnou politikou EÚ nechali fakticky zlikvidovať poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Tu najlepšie vidieť potrebnú generačnú obmenu politikov. Tí politici, ktorí pred 15 rokmi postavili svoju kariéru na vstupe do EÚ, nedokážu zaujať triezvu a sebavedomú pozíciu voči EÚ. Preto bude najbližších osem rokov dôležité v Bruseli skutočne hájiť záujmy Slovenska a na tento účel plne využívať práva, ktoré Slovensko podľa platných zmlúv má. K tomu patrí odmietnutie ďalších záchranných balíkov, docieliť rovnaké podmienky pre poľnohospodárov a zamedzenie gold-platingu[4].

Eurofondy sú najväčším zdrojom korupcie a deformujú podnikateľské prostredie. Preto sa SaS bude v súvislosti s eurofondami snažiť o:

 

Žiaľ, žijeme v dobe, kedy sa v súdnictve a na prokuratúre rozmáha rodinkárstvo a korupcia. Niektorí sudcovia a prokurátori si pomýlili nezávislosť so svojvôľou a ich profesionálna  „česť“ sa meria veľkosťou úplatku či úplatku podobnou výhodou.  V súdnictve je potrebné nastaviť jasné a merateľné kvalitatívne a výkonnostné parametre, zosobniť zodpovednosť za ich nedodržanie príslušnému sudcovi a posilniť nástroje vyvodenia disciplinárnej zodpovednosti. Je potrebné menšie súdy spájať a posilniť samosprávu súdnictva tak, aby o všetkých dôležitých organizačných a personálnych otázkach rozhodovali primárne samosprávne orgány, ako sú grémiá, kolégiá a pléna súdov. Prijímanie nových sudcov sa musí očistiť od rodinkárstva a lokálnych väzieb a má byť založené výhradne na splnení vysokých profesionálnych i osobnostných nárokov. Obdobný prístup si vyžaduje prokuratúra.

 

Nepočúva sa to dobre, ale je to fakt: Keď je sociálna ochrana príliš vysoká a sociálne zabezpečenie príliš štedré, strácajú ľudia motiváciu tvoriť hodnoty. Štát sa preto má postarať  len o to, aby mal každý zabezpečené životné minimum a základnú zdravotnú starostlivosť. O čokoľvek navyše sa musí každý postarať sám.

Ďalší významný problém našej spoločnosti je dôchodkové zabezpečenie. Pre už spomínaný demografický vývoj je nutné spraviť prvý pilier plne solidárnym. Začať treba tým, že sa bude postupne obmedzovať medzigeneračná solidarita na úroveň životného minima[6]. Súbežne s tým sa musia znižovať odvody, aby si ľudia v primeranej dobe mohli našetriť na slušný dôchodok, napríklad v 2. pilieri. Riešenia opísaných problémov predstavila SaS už dávnejšie ako „Odvodový bonus“ a vývoj len dokazuje, že nami navrhované riešenia sú nielen naďalej aktuálne, ale aj čoraz viac nevyhnutné.

 

Osobitým problémom je časť rómskych komunít. Vyše 20 rokov sa o tomto probléme hovorí, vynakladajú sa nemalé prostriedky, no musíme konštatovať, že situácia sa nezlepšila, naopak zhoršila. Považujeme za nevyhnutné prijať zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách, ktorý definuje sociálne vylúčené spoločenstvá, inými slovami rómske osady, a následne stanoví pravidlá platné len pre tieto problematické spoločenstvá. SaS pripravila súhrn 30 konkrétnych opatrení, ktoré zmiernia tento rokmi neriešený problém a prispejú k zlepšeniu existujúcej situácie. Zoznam opatrení sa nachádza na www.strana-sas.sk.

 

Štátna byrokracia je ako burina – neustále sa rozrastá a počet úradníkov pribúda. Preto budeme presadzovať konkrétne opatrenia, ktoré obmedzia štátnu byrokraciu, ale aj rodinkárstvo pri obsadzovaní pozícií v štátnej správe. Tým vytvoríme podmienky pre férovejšie odmeňovanie úradníkov a zlepšenie kvality ich služieb pre občanov. Pripravíme zoznam konkrétnych opatrení na redukciu štátnej správy.

Mimoriadne dôležité je hospodárenie štátu bez deficitu. K tomuto záväzku sa strana SaS plne hlási a práve zoštíhlením štátu sa k tomuto cieľu priblížime.  Máme dnes unikátnu príležitosť na štátoch ako Grécko či Španielsko vidieť zhubné dôsledky politiky bezbrehého zadlžovania – vysoká nezamestnanosť,  depresia, sociálne konflikty. Je v našich silách, aby sme Slovensko ochránili pred takouto  temnou budúcnosťou. Treba rázne skoncovať s politikou,  že vlády pri existencii chronického deficitu z roka na rok zvyšujú výdavky štátneho rozpočtu, hoci rozum hovorí, že by ich mali aspoň zmraziť, aby sa zmiernilo zadlžovanie.  

 

Verejné zdravotníctvo je trvalým zdrojom nespokojnosti občanov, ale aj nezaslúženej renty, o ktorú sa delia rôzne záujmové skupiny. Z pohľadu verejných financií predstavuje verejné zdravotníctvo významný príspevok k fiškálnej nerovnováhe.

SaS rešpektuje pluralitu zdravotných poisťovní. Jej výhody  pre občanov a  verejné financie sa však môžu prejaviť až po zmene súčasného systému: 

Preto sa zasadíme za:

 

Školstvo sa pod vedením súčasného ministra míľovými krokmi vracia naspäť do čias normalizácie. Učiteľom sa odoberá sloboda pri výbere učebných postupov a žiakom a ich rodičom pri výbere škôl. Už len náprava škôd po tejto garnitúre bude obrovským projektom. Nik nevie, ako bude spoločnosť a pracovný trh vyzerať o 15 alebo 20 rokov, preto namiesto orientácie na produkciu pracovnej sily sa musíme zamerať na výchovu všestranných, kreatívnych a slobodomyseľných mladých ľudí. V školstve je ďalej nutné nastaviť financovanie len cez normatív s rovnakými podmienkami pre všetky typy zriaďovateľov. Ak chceme zvyšovať kvalitu, musíme najprv poznať súčasný stav. Na základe externého a interného hodnotenia kvality môžeme finančne zvýhodniť školy s najlepšími výsledkami. Pri vysokom školstve sa nevyhneme spolufinancovaniu študentmi.

 

 

 

Slovensko sa dnes nachádza azda v najzložitejšom období svojej mladej demokratickej existencie.  Medzinárodná izolácia nám nehrozí ako za mečiarizmu, ale nie sú zjavné ani veľké výzvy, ktoré by hýbali politickou scénou ako v minulosti.  V tomto zdanlivom bezvetrí  sa však úpadok vkráda do všetkých oblastí verejného života – od zdravotníctva po školstvo, od súdnictva po ozbrojené sily. Je to ako so žabou, ktorá sa varí pomaly. Ale je len otázkou času, kedy Smer už nebude môcť kľučkovať pred nakopenými problémami a prerozdeľovať náklady svojho zlého vládnutia tak, aby oklamal rozhodujúcu časť voličov. 

Slovensko je dnes normalizované jednou politickou silou, ktorá za záclonou stability zakrýva svoju nekompetentnosť, aroganciu a predovšetkým neodbytnú chuť privlastňovať si statky a výhody, ktoré jej nepatria. Takejto politike chýba odborný  i mravný základ, čo sú faktory, pred ktorými sa musíme mať na pozore a varovať pred nimi.

Na záver nám dovoľte spomenúť takpovediac najvyššiu politickú prioritu. Od nej závisí, aké vysoké budú náklady na obnovu Slovenska, aby sa v ňom dalo spokojne žiť. Zatiaľ čo niektorí uvažujú, ako sa so Smerom spoja, my hovoríme, že ho musíme spoločnými silami odstaviť v najbližších demokratických voľbách od moci.  A to je asi tá najväčšia výzva.[1] Je síce neobvyklé spájať rast HDP a deficit verejných financií, no má to svoju logiku. Obidve veličiny sa odvíjajú od HDP – jeho rast a aj deficit verejných financií. Keď vláda produkuje deficit, napríklad zvýši sociálne dávky, zaplatí viac úradníkov alebo viac obstará, zvyšuje tým aj HDP. Preto až taký rast HDP predstavuje skutočný hospodársky rast, ktorý je očistený od inflácie a deficitu.

[2] Ak pracovné miesta tvorí štát, zvyšuje sa armáda úradníkov, ktorých musíme živiť z našich daní.

[3] Na www.strana-sas.sk sa nachádza zoznam desiatich opatrení, ktoré zlepšia živnostníkom ich podnikanie

[4] Gold plating je snaha byť „pápežskejší než pápež“. EÚ niečo prikáže a slovenskí úradníci napíšu oveľa prísnejší, smernicu EÚ výrazne prekračujúci zákon. Pre istotu.

[5] Ako základnú diaľničnú a rýchlocestnú sieť vnímame diaľnicu D1 po Michalovce a rýchlocesty R1 a R2. Na dokončenie D1 je potrebných dostavať 108 km, na R1 92 km a na R2 297 km

[6] Medzigeneračná solidarita znamená, že terajší pracujúci platia síce odvody na svoje starobné poistenie, ale v skutočnosti sa ich peniaze použijú ihneď na vyplatenie dôchodkov dnešným dôchodcom. Medzigeneračná solidarita môže fungovať len vtedy, ak je dostatok pracujúcich. Zrušenie medzigeneračnej solidarity potrvá niekoľko desiatok rokov, no pokiaľ sa s tým nezačne, budú deficity v Sociálnej poisťovni naďalej dramaticky rásť.